Nominering av nämndemän

Nominera nämndemän till Förvaltningsrätten i Växjö, Förvaltningsrätten i Linköping, Kammarrätten i Jönköping och Göta Hovrätt senast 21/4

Nämndemännens uppgift är att tillsammans med juristdomare avgöra mål och ärenden i domstol. De är förtroendevalda representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarna.
Som allmänhetens representanter fyller nämndemännen en viktiga roll för våra domstolars oberoende och självständighet. De kan övervaka att verksamheten vid domstolarna utövas under lagarna och att verksamheten är opåverkad av myndigheter, organisationer och enskilda.
En annan aspekt är nämndemän som det allmänna rättsmedvetandet. Att nämndemännen dels ska bidra med ett sunt förnuft och dels med ett ytterligare synsätt, som skiljer sig från det juridiska.
På dessa sätt är tanken att deras lekmannainflytandet ska bidra till att förtroendet för rättsväsendet bibehålls, och med det en legitimitet för domstolarnas avgöranden.

Även om uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag så väljs nämndemännen i kommun- och regionfullmäktige efter nominering av de politiska partierna.
Så är det för att säkerställa att nämndemännen utgör allmänhetens representanter i domstolarna. Kommun- och landstingsfullmäktige är lokala folkvalda församlingar som fungerar på samma sätt i hela landet. Det finns
en tydlig demokratisk förankring genom att medborgarna har tydligt inflytande över sammansättningen.

Hur många nämndemän som ska finnas i olika typer av förhandlingar varierar beroende på domstolsslag och mål- och ärendetyp och är reglerat i olika författningar.
Normalt tjänstgör exempelvis en juristdomare och tre nämndemän i förvaltningsrätt och vid brottmålsförhandling i tingsrätt medan det är tre juristdomare och två nämndemän i samma typ av förhandling i kammarrätt respektive hovrätt.
Hur många nämndemän som väljs ifrån Kalmar läns Regionfullmäktige respektive Torsås Kommunfullmäktige till de olika domstolarna avgörs av antalet medborgare. Det är för vår del ganska få, i dagsläget har vi en socialdemokratisk nämndeman från Torsås vid Kalmar Tingsrätt och ingen vid de övriga domstolarna vars område vi ingår i.

Som nämndeman bidrar du med insyn i domstolarna, en grundpelare i vår demokrati

I Juni och september beslutar Regionfullmäktige om nämndemän till Förvaltningsrätten i Växjö, Förvaltningsrätten i Linköping, Kammarrätten i Jönköping och Göta Hovrätt.
Vi har nu från Arbetarekommun att inkomma med nomineringar till partidistriktet för att sedemera avhandlas i regionfullmäktigegruppen.

Nämndemän regleras i Rättegångsbalken i kapitel 4 Om domare. Vem som kan väljas till nämndeman regleras i 6 §.
Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. För att vara valbar till nämndeman i en tingsrätt krävs vidare att han eller hon är folkbokförd i kommunen eller den del av kommunen som hör till tingsrätten och i en hovrätt att han eller hon är folkbokförd i länet eller den del av länet som hör till hovrätten. Den som är lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol får inte vara nämndeman.

Ingen får samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt.

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.

Den som har fyllt sextio år eller uppger något giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är inte skyldig att ta emot nytt uppdrag förrän efter fyra år.

Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämpligheten hos den som har utsetts till nämndeman. Lag (2014:904).

Du kan läsa mer om uppdraget som nämndeman på sidan www.blinamndeman.se

Är du intresserad av att bli nämndeman eller vill du föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedning.

Nomineringen nu är öppen fram till 21/4 och kommer att avhandlas i samband med S-gruppmötet måndagen den 24/4. Nomineringen av nämndemän till Tingsrätten kommer ske vid senare tillfälle, bedömt någon gång innan sommaren.

Den du nominerar ska vara valbar, tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundvärderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom innehålla kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i Valberedningen
Ann-Britt Mårtensson annbrittingrid@hotmail.com 076-835 37 52

För lista på nu sittande nämndemän KLICKA HÄR

facebook Twitter Email