Nominera!

Nu formerar vi vår uppställning i nämnder och styrelser för mandatperioden 2023-2026, anmäl ditt intresse och nominera till valberedningen nu omgående!

Nu är det klart! Vi kommer styra Torsås kommande mandatperiod i ny, stark, majoritet tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet.

Nu ska posterna fördelas och tillsättas. Vi kommer ha ledamöter i samtliga nämnder och styrelser. Ordförande eller vice ordförande poster, ledamöter och ersättare.
Det är många förtroendeuppdrag som ska tillsättas, kontakta valberedningen och berätta vad du är intresserad av och nominera dig själv eller de du tycker ska inneha uppdragen.

Nämnder att nominera till:
– Kommunstyrelsen
– Socialnämnden
– Bildningsnämnden

Bygg- och miljönämnden
– Servicenämnden (tidigare Teknik- och Fastighetsnämnden)

Valnämnden

Kommunala bolagsstyrelser att nominera till:
Torsås Bostads AB
Torsnet

Kommunala samverkan att nominera till:
– Kalmarsundsgymnasieförbund

– Kretslopp sydost
Hjälpmedelsnämnden
Överförmyndarnämnden
– Samordningsförbundet

För mer information kring politiska uppdragen i kommunen och kommunens organisation som helhet Handbok för politiker i Torsås kommun 

Är du intresserad av något av uppdragen eller vill föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedning.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha acceptera, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundläggande värderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom vara med kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Skicka din nominering till till sammankallande i valberedningen senast 23/10:
Ann-Britt Mårtensson 076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

Nämnderna

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Har du frågor om vad det innebär att sitta i kommunstyrelsen kan du med fördel kontakta kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor henrik.bokor@gmail.com 070-283 03 19

Socialnämnden

När det kommer till Socialnämnden specifikt så fullgör den bland annat med stöd av Socialtjänstlagen kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd samt psykiatri- och omsorgs-verksamhet. Nämnden har också ansvar för den hälso- och sjukvård som åvilar kommunen genom lagstiftning eller avtal.

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg såsom hemtjänst i enskilt boende, service och omvårdnad i särskilda boendeformer samt övrig äldreomsorg, LSS-verksamhet samt kommunal psykiatri.

Socialnämnden ansvarar även för kommunens individ- och familjeomsorg, allt i enlighet med vad som stadgas i socialtjänstlagen och övriga allmänna författningar. I uppgiften ingår bland annat bistånd till enskilda och familjer, ungdomsvård, missbrukarvård, tillämpning av LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare) med mera.

Socialnämnden ansvarar dessutom för kommunens familjerådgivning samt bistår med hushållsekonomisk rådgivning och skuldsanering enligt skuldsaneringslagen genom avtal med Kalmar kommun.

Ytterligare ansvarsområden för Socialnämnden är tillståndsgivning och uppföljning enligt lagen om anordnande av visst automatspel och uppgifter enligt alkohollagen tillsyn enligt 19 § Lag om ändring av tobakslagen (1993:581) beträffande 12 §. Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Har du frågor om vad det innebär att sitta i nämnden kan du med fördel kontakta nämndens ordförande
Emöke Bokor emoke.bokor77@gmail.com 070-566 41 47

Bildningsnämnden

När det kommer till Bildningsnämnden specifikt så ansvara nämnden för för förskoleverksamheten, barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, träningsskolan, gymnasieskolan, gymnasiärskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret samt den kommunala fritidsgårdsverksamheten.
Bildningsnämnden ansvarar även för den kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Har du frågor om nämnden kontakta ordförande i BIN:
Sören Bondesson 070-552 01 45, sorenbergkvara58@gmail.com

Bygg- och miljönämnden

När det kommer till Bygg- och miljönämnden specifikt så är nämnden inom kommunen ansvariga för bland annat planering och byggandet på landet och i våra samhällen.
De är ansvariga för tillsyn, service och beslut när det gäller plan- och bygglagen och miljöbalken inom vår kommun.
Här jobbas med alltifrån att kontrollera frisörernas miljötillstånd till långsiktiga detaljplaner över hur hela områden ska utformas.

Har du frågor om nämnden kontakta ordförande i BMN:
Hans Larsson 073-204 89 01, hans.larsson@yaskawa.eu.com

Servicenämnden (tidigare Teknik- och Fastighetsnämnden)

Nybildad nämnd med ansvar för bland annat kommunala verksamhetsfastigheter, gata/park, enskilda vägar, måltidsservice (köken), städ, IT och receptionen.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anlitar röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Har du frågor om valnämnden och dess arbete kan du med fördel kontakta ordförande Ulf Petersson ulf.kyrkebo@gmail.com 073-628 65 25

Bolagen

Torsås Bostads AB

I vårt kommunala bolag Torsås Bostads AB (TBAB) ligger vår allmännytta med drygt 500 lägenheter. Styrelsen arbetar med underhåll, investeringar och förvaltning.

För TBABs hemsida KLICKA HÄR

Har du frågor om TBAB och arbetet i styrelsen kan du med fördel kontakta ordförande Peter Ludvigsson peter.ludvigsson@torsas.se 070-399 02 63

Torsnet

När det kommer till Torsnet specifikt så är bolaget en utveckling av Torsås Fjärrvärmenät AB som i senaste årens omstrukturering av kommunens organisation tagit över kommunens vatten och avlopps verksamhet ifrån tekniska nämnden. Det är i Torsnet som kommunen organiserat det kommunala fibernätet och utbyggnaden av det.

Torsnets hemsida hittar du på torsnet.se/
För mer information om kommunens fibersatsning KLICKA HÄR

Har du frågor om Torsnet och arbetet i styrelsen kan du med fördel kontakta 1:a vice ordförande:
Lars Häggbring 070-628 21 62, lars.haggbring@gmail.com

Kommunsamarbeten

Kalmarsundsgymnasieförbund

Vi har tillsammans med Kalmar, Mörbylånga och Borgholm ett gemensamt gymnasieförbund som bedriver såväl gymnasie- och vuxenutbildning, som kvalificerad yrkesutbildning.
Förbundets gymnasieskolor i Kalmar är GymnasiesärskolanJenny NyströmskolanLars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Gymnasieutbildningarna omfattar nationella program, program med profiler och introduktionsprogram.
Vuxenutbildning finns på Axel Weüdelskolan i Kalmar och på Ölands utbildningscenter i Borgholm. Det finns också externa gymnasieskolor, fristående gymnasieskolor, som inte ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund, t.ex. vårt Korrenspondensgymnasiet.

För att komma till hemsidan KLICKA HÄR

Kretslopp sydost

Tillsammans med Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner har vi samordnat vår avfallshantering i kommunförbundet Kretslopp Sydost. Kommunförbund leds av en så kallad direktion som består av förtroendevalda företrädare från respektive kommun. Kretslopp Sydost hanterar hushållsavfall, insamling och återvinning.

För mer information se hemsidan på https://www.kretsloppsydost.se/

Hjälpmedelsnämnden

Kommunerna i Kalmar län samverkar genom en gemensam nämnd kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel.

Kalmar är värdkommun för den gemensamma nämnden och arbetsgivare för personal vid två hjälpmedelscentraler i Kalmar och Västervik.

Har du frågor kring Hjälpmedelsnämnden och dess verksamhet kan du med fördel kontakta vår representant Christina Lönnqvist christina.lonnqvist@torsas.se 070-279 92 71

Överförmyndarnämnden

Tillsammans med Nybro, Emmaboda och Uppvidinge kommuner har vi en gemensam överförmyndarnämnd. Nämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförlust. Det kan vara omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För den som har behov av hjälp medverkar nämnden till att god man, förvaltare eller förmyndare utses.
Nämnden kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Verksamheten regleras av bestämmelserna i föräldrabalken
På Nybrokommuns hemsida hittar du mer information kring överförmyndarnämnden KLICKA HÄR

Samordningsförbundet

I Kalmar län har vi ett samordningsförbund som inkluderar länets samtliga kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kalmar län.

Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

För mer information på hemsidan KLICKA HÄR

facebook Twitter Email