Nominera!

Flera uppdrag ska bemannas nominera senast 31/7

Vår trogne företrädare Roland Swedestam har tyvärr kommit att behöva avsäga sig sina uppdrag på grund av hälsoskäl. VU har beslutat öppna upp för nominering 18/7-31/7 och att kalla till extra styrelsemöte 1/8 att avhandla bl.a. nomineringarna.

Uppdrag att nominera till:
– Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden
– Vice ordförande Kommunfullmäktige
– Ersättare Kommunstyrelsen
– Gode man vid lantmäteriförrättning Landsbygd
– Ledamot i Kretslopp Sydosts Förbundsdirektion
– Ersättare i Räddningstjänstförbundets Förbundsdirektion

För mer om uppdragen se nedan.

Är du intresserad av något av uppdragen eller vill föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedning.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha acceptera, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundläggande värderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom vara med kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Skicka din nominering till till sammankallande i valberedningen senast 31/7:
Ann-Britt Mårtensson 076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

Handbok för politiker i Torsås kommun för mer information kring politiska uppdragen i kommunen och kommunens organisation som helhet.

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Generellt om nämnder kan man säga att eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla specifika frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.
För varje nämnd finns en förvaltning med kommunanställda tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.
SKR om Styrelsens och nämndens ansvar

Teknik- och fastighetsnämnden har det politiska ansvaret över teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet.
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar, skogar och hamnverksamheten. Teknik- och fastighetsnämnden har också ett övergripande ansvar för trafikfrågor. Nämnden är även samordnande och verkställande i frågor om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnader.

Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare och har som regel sammanträde en gång i månaden.

Som nämndsordförande har du ett stort ansvar för nämndens arbete, du är sammankallande och ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordförande har utslagsröst i nämnden.

Som ordförande är du också en ledande företrädare för vårt parti.

Vice ordförande Kommunfullmäktige

I varje kommun finns en folkvald högsta beslutande församling, Kommunfullmäktige. Här tas viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande bygg- och exploateringsplaner och mycket annat.

I Torsås består Kommunfullmäktige av 35 ledamöter och sammanträder en gång i månaden (undantaget juli och augusti). Sammanträdena är offentliga och hålls i Torsås Folkets hus.

Kommunfullmäktiges vice ordförande ingår i Kommunfullmäktiges presidie och tjänstgör som ordförande på kommunfullmäktiges möten när ordföranden finner det lämpligt.

Som del i Kommunfullmäktiges presidie har du ett stort ansvar för Kommunfullmäktiges verksamhet inte minst i att tillse att lagar och regler följs men också i att tillse det övergripande demokratiska arbetet i kommunen.

Ersättare i Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelsen och de facknämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och sammanträder som regel en gång i månaden. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige bereds av kommunstyrelsen som lämnar förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande är Henrik Nilsson Bokor (S).

Uppdraget ställer höga krav och kommer med stora förväntningar men erbjuder i gengäld motsvarande möjligheter till inflytande och påverkan av kommunens utveckling.

Som ledamot i kommunstyrelsen är du också en ledande företrädare för vårt parti.

Gode man vid Lantmäteriförrättningar Landsbygd

Det är en statlig tjänsteman vi Lantmäteriet, en förrättningslantmätare, som enligt FBL 4:1 ansvarar för handläggning av en lantmäteriförrättning. Enligt samma paragraf finns det även möjlighet för lantmätaren att på eget initiativ eller efter yrkande från sakägarna kalla in två gode män. Gode män skall vara förtroendevalda politiker och valbara till nämndemän inom kommunen. Vi har i Torsås 4 gode män till lantmäteriförrättningar, två från majoritetsstyret och två oppositionen där två är utsedda att bistå vid förrättning i frågor rörande tätort och två för Landsbygd. Medverkan av gode män får inte fördröja handläggningen, utan syftet är tvärtom att processen skall gynnas. Lagstiftningen säger att de ska ha behövlig kunskap om aktuell ort samt sakkunskap inom tätort eller jord- och skogsbruk. Från att förrättningslantmätaren varit ensam om att företräda myndigheten, utökas alltså denna, genom gode männens medverkan, till att bestå av tre personer. Ett demokratiskt inslag i myndighetsutövningen som innebär att lantmätaren kan tvingas gå förlorande ur en eventuell omröstning i det fall de gode männen enas om en annan slutsats än tjänstemannen.

Lantmäteriet

Ledamot i Kretslopp Sydosts Förbundsdirektion

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund. De har en förbundsdirektion samt lyder under kommunallagen. Förbundet fungerar i praktiken som en egen kommun fast med avfallshantering som enda uppgift.

Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom de 8 medlemskommunerna. Det är också deras uppgift att informera dig hur du källsorterar eller minskar mängden avfall. Kretslopp Sydost har 14 Återvinningscentraler, ca 100 anställda och en helt fossilfri fordonspark.

Verksamheten utförs av anställda tjänstemän och driftspersonal, men styrs av folkvalda representanter tillsatta av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge.

Politikerna, de folkvalda representanterna, tar alltså beslut om vad som ska göras inom förbundet. Tjänstemännen utformar sedan hur verksamheten praktiskt ska uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om. Arbetet utgår från avfallsplanen, som är ett politiskt fastställt styrdokument.

Kommunalförbundet Kretslopp Sydost styrs av en förbundsdirektion som utgörs av förtroendevalda politiker.
Under ledning av förbundsordförande fattas alla beslut av direktionen och besluten verkställs via förbundschefen.
Direktionen består av 19 ledamöter och lika många ersättare.

Kretslopp sydost

Ersättare i Räddningstjänstförbundets Förbundsdirektion

Räddningstjänstförbundets uppgift är att hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst samt att ansvara för förebyggande åtgärder mot brand och annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet, som enligt Lag om skydd mot olyckor åvilar kommunerna.
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås leds av en direktion som består av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.

Förutom direktionen består organisationen administrativ verksamhet, förebyggande verksamhet, operativ verksamhet, drift, utbildning-/informationsverksamhet och brandskyddskontroll/sotning.
I lagen om skydd mot olyckor anges att kommunerna, i brandförebyggande syfte, ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs. I Emmaboda och Torsås kommuner har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen, Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. Förbundet har eget anställda brandskyddskontrollanter och sedan den 1/1 2022 även skorstensfejare som sköter själva sotningen (rengöringen).
Förbundet köper också in en viss del av administrationen från Emmaboda kommun.
I den operativa verksamheten finns fem deltidsbrandkårer och två värn.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås

facebook Twitter Email