Skriv en motion till FONUS

Bidra till Fonus utveckling, skicka in ett förslag till motion så vi som medlem/ägare kan bidra till att göra Fonus ännu bättre.

Som medlem/ägare i Fonus kan S i Torsås påverka genom att väcka förslag i motion till om tas upp för beslut på föreningsstämman. Det finns inga regler om vad en motion bör handla om. En rekommendation är att ge förslag som bidrar till en förbättring för hela Fonus och alla medlemmar. Det kan t.ex. handla om tillgänglighet, hållbarhet, affärssamarbeten, medlemsnytta, produkter och tjänster eller den parlamentariska organisationen med distrikt, stämmor och förtroendevalda.

Vi kommer avhandla eventuella motioner på ett extra medlemsmöte 8/11. Senast på mötet behöver förslag till motion läggas fram och den bör till mötet vara skriftligt formulerad. Du kan med fördel skicka förslaget till motion i förväg och hör av di om du vil ha hjälp med formuleringar.
Skicka förslag till motion till socialdemokraternatorsas@gmail.com

Tips inför motionsskrivandet
– Sammanfatta i en rubrik vad motionen handlar om.
– Berätta om bakgrunden och motivera varför ni anser att motionen behövs.
– Yrka på vad ni vill ska åstadkommas i en att-sats. Det är endast att-satsen som stämman beslutar om. Har ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
– Kontrollera fakta. Kontakta gärna Fonus eller Familjens jurist och ta reda på hur det fungerar idag, innan ni skriver motionen.
– På Fonus hemsida går att ladda ner en mall för motion som med fördel kan användas: fonus.se/medlem

Formalia och det praktiska
Det är vi, Torsås Socialdemokratiska Arbetarekommun, som organisation som är medlem i Fonus som kan skicka in motionen så det är därför till oss som du som medlem hos oss skickar ditt förslag till motion. Om ditt förslag till motion vinner stöd på vårt medlemsmöte kommer vi skicka vidare den till Fonus som vår egen.
Så vi avhandlar ev inkomna motioner på Extra medlemsmöte 8/11 där mötet har att antingen Tillstyrka eller Avstyrka motionen. Om motionen tillstyrks så sänds den vidare till Fonus där motionen först behandlas på distriktsstämma i april för att beslutas om på Föreningsstämma den 12/5.

facebook Twitter Email