Nominera till Torsnet

På S-gruppen 7/2 avhandlar vi vem som ska ersätta Ingrid i Torsnets styrelse, nominera nu.

En plats i styrelsen till Torsnets styrelse har blivit ledig och det är öppet för nomineringar.

Vid VUs möte i söndags beslutades att öppna upp för nomineringar till den plats i styrelsen som blivit ledig då vår företrädare Ingrid Söderbom flyttar ifrån kommunen.
Nomineringen är öppen till frågan avhandlas på S-gruppen 7/2.

Generellt om kommunala bolag kan man säga att det skiljer lite ifrån att organisera verksamhet i nämnder, olika lagar reglerar både ansvar, redovisning och arbetssätt. Kommunala bolag regleras delvis av Kommunallagen men också precis som privata bolag så lyder dom också under aktiebolagslagen.

I ett kommunaltbolag finns fem bolagsorgan, bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören (VD), auktoriserad revisor och lekmannarevisor.

Bolagsstämman är det kommunala bolagets högsta beslutande organ. Kommunallagen reglerar att bolagets styrelse och lekmannarevisorer ska utses av kommunfullmäktige. Bolagsstämman väljer den auktoriserade revisorn.
Det är bolagsstämman som beslutar om ansvarsfrihet, fusion, delning, likvidation, fastställer ägardirektiv och bolagsordning, fastställer resultat och balansräkning samt beslutar om disponering av vinst eller förlust. I ett kommunalt ägt bolag ska detta ske med hänsyn till att fullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Det innebär att beslut av större vikt ska ske i fullmäktige som även avgör hur ägarombuden ska rösta vid bolagsstämman.

Att arbeta i en styrelse innebär ett stort ansvar.

Bolagsstyrelsen ska följa de bindande regler som bolagsstämman fastställt för bolaget, till exempel de ägardirektiv som kommunen utfärdar. Utöver det har styrelsen det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen har ett förvaltningsansvar, ekonomiskt ansvar och ett ställföreträdaransvar över bolaget.

Att arbeta i en styrelse innebär ett stort ansvar. Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som har det yttersta ansvaret
för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta gäller i all form av styrelsearbete, oavsett om ägandet är offentligt eller privat. Även om styrelsen många gånger delegerar arbetsuppgifter till VD och andra befattningshavare, så kvarstår ansvarsfrågan och den kan aldrig delegeras. Det åligger såväl styrelsen som den enskilde ledamoten att långsiktigt arbeta för en hållbar utveckling av verksamheten genom att använda de tillgängliga resurserna på ett effektivt sätt. Ett professionellt styrelsearbete säkerställer att ägares och andra intressenters förväntningar kan infrias.

100% ska erbjudas Fiber

När det kommer till Torsnet specifikt så är bolaget en utveckling av Torsås Fjärrvärmenät AB som i senaste årens omstrukturering av kommunens organisation tagit över kommunens vatten och avlopps verksamhet ifrån tekniska nämnden. Det är i Torsnet som kommunen organiserat det kommunala fibernätet och utbyggnaden av det.

Torsnets hemsida hittar du på torsnet.se/
För mer information om kommunens fibersatsning KLICKA HÄR

Har du frågor om Torsnet och arbetet i styrelsen kontakta 1:a vice ordförande:
Lars Häggbring 070-628 21 62, lars.haggbring@gmail.com

Är du intresserad av att vara med i styrelsen eller vill föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till vår valberedning.

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha acceptera, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundläggande värderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå framgå den nominerades namn samt bostadsort, den bör dessutom vara med kontaktinformation så som mobilnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i valberedningen:
Ann-Britt Mårtensson 076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

facebook Twitter Email