Nominera till Bildningsnämnden igen

Ännu en chans att få sitta med i bildningsnämnden.

VU har beslutat öppna upp för nomineringar till den ersättare plats som blivit ledig i Bildningsnämnden (BIN) då Maja Heller valts till ordinare ledamot.
Nomineringen är öppen till den 4/5 och kommer avhandlas på VU per capsulam för att väljas på Kommunfullmäktige 17/5.

Generellt om nämnder kan man säga att eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i alla specifika frågor, finns det även nämnder för olika specialområden. Nämnderna svarar för uppgifter som enligt olika lagar ligger på kommunerna. Viktiga sådana lagar är socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. Därtill kommer frivilliga uppgifter till exempel inom fritids- och kulturområdet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om ansvarsfördelningen mellan nämnderna. Varje nämnd ansvarar sedan för att deras verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer och inom den budget som fullmäktige har bestämt.
För varje nämnd finns en förvaltning med kommunanställda tjänstemän, som förbereder ärenden, genomför politikernas beslut och bedriver all den verksamhet som finns inom nämndens ansvarsområde.

Barnen är vår framtid

När det kommer till Bildningsnämnden specifikt så ansvara nämnden för för förskoleverksamheten, barnomsorgen, grundskolan, obligatoriska särskolan, träningsskolan, gymnasieskolan, gymnasiärskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret samt den kommunala fritidsgårdsverksamheten.
Bildningsnämnden ansvarar även för den kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Har du frågor om nämnden kontakta ordförande i BIN:
Sören Bondesson 070-552 01 45, sorenbergkvara58@gmail.com

Är du intresserad av att vara med i nämnden eller vill föreslå någon som du tycker vore lämplig så tveka inte att nominera till valberedningen.

Man kan alltid tipsa valberedning

Den du nominerar ska vara tillfrågad och ha accepterat, ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och måste såklart dela våra grundläggande värderingar samt vara eller vilja bli medlem i partiet.
Av nomineringen ska framgå den nominerades namn och bostadsort, där bör också vara med kontaktinformation så som mobiltelefonnummer och E-postadress.

Nomineringar skickas till sammankallande i valberedningen:
Ann-Britt Mårtensson 076-835 37 52, annbrittingrid@hotmail.com

facebook Twitter Email