Nominera och Motionera till Distriktskongressen 2023

Det är dags för motioner till årets distriktskongress, och dags att nominera vilka som ska vara våra ombud dit samt till de val som ska förrättas där. Senast 21/1 ska de vara inne och avhandlas på medlemsmöte 23/1.

Den 22 april går distriktets kongress av stapeln i Oskarshamn.
Kongressen ska behandla:
– Till distriktet inkomna motioner
– Distriktets Verksamhetsberättelse för 2022
– Distriktsstyrelsens förslag
– Val av Distriktsstyrelse och Revisorer
– Val av Valberedning till distriktskongress/riksdag-regionvalsedlar valet 2026, mandatperioden 2023-2027
– Övriga förslag och rapporter från Distriktsstyrelsen

Nominera ombud

Vid kongressen tjänstgör ombud ifrån hela länet, varje Arbetarekommun väljer antal ombud fördelat efter antal medlemmar per den 31/12.
Vi i Torsås AK har 4 mandat.
Vi ska välja ordinarie ombud och ersättare.
Nomineringen till ombud är öppen sedan medlemsmötet i december fram till 21/1 och val av ombud kommer förrättas på medlemsmöte måndagen den 23/1.
Nomineringar skickas till valberedningens sammankallande Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com
Stadgan stipulerar att man är valbar som kongressombud utifrån den arbetarkommun man har sitt huvudmedlemskap.
Vill du åka som ombud för oss i Torsås eller vet du någon du vill föreslå så skicka in en nominering nu

Kongress är en demokratins högtidsstund

Skriv en motion till distriktet

Motion till distriktskongressen kan väckas av varje enskild partimedlem eller socialdemokratisk grundorganisation som tillhör partidistriktet. Motionen ska enligt stadgarna skickas in till arbetarkommunens styrelse för behandling inom av denna angiven tid.
För oss i Torsås ska den skickas till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 21/1 och ska sedan avhandlas på Medlemsmöte måndagen den 23/1.
Medlemsmötet har då att antingen tillstyrka eller avslå motionen. Tillstyrkt motion antas av Arbetarkommun som sin egen och tillsänds distriktet att avhandlas på distriktskongressen.

Du kan motionera t.ex. kring vad distriktet ska tycka eller göra, som exempel så är det genom distriktet som vi hanterar vår regionpolitik och uppdrar vår regionfullmäktige grupp. Men så går det att motionera om så mycket annat.

När du skriver din motion tänk på att:

 • Att ditt (motionärens) NAMN ska vara med.
 • Att dina konkreta förslag, vem eller vad är det som ska göra vad ska preciseras i en eller flera ATT-SATSER. En att-sats bör vara väldigt tydlig. Har du flera delar i ditt förslag kan du med fördel dela upp dom i flera att-satser och likaså om om dom riktar sig emot olika organ.
  Det är själva att-satsen som beslutas om.
 • Att formulera en MOTIONSTEXT/brödtext som beskriver problemet som du ser och lösningen som du föreslår. Tänk på att vem som helst av dina partikamrater ska kunna läsa din text och förstå vad det är du vill ha gjort. En sak att ha i beaktande är att ju mer precist förslaget är ju svårare kan det vara att få stöd för, t.ex. kan det vara lättare att vara överens om att en nivå bör höjas än att komma överens om en exat siffra, men det är din motion så du bestämmer hur du vill formulera dig.
 • Att utifrån vad det är du föreslår sätta en lämplig RUBRIK på din motion. Den bör vara kort och talande. Ett tips kan vara att börja med brödtexten, när du däri funderat kring problem och lösning därefter konkretisera det i dina att-satser för att slutligen sätta din rubrik.

Skicka din motion till socialdemokraternatorsas@gmail.com senast 21/1

Nominera till Distriktsstyrelsen, revisionen och distriktets valberedning

Vårt partidistrikt motsvarar Kalmar län.
Distriktsstyrelsen handhar ledningen av distriktets verksamhet i överensstämmelse med stadgarna och av distriktskongressen fattade beslut. Distriktsstyrelsen är, då distriktskongress inte är samlad, distriktets högsta beslutade organ.
Revisionen har ett viktigt uppdrag och ska förutom räkenskaperna granska distriktsstyrelsens och verkställande utskottets verksamhet.
Distriktets valberedning väljs över mandatperioden och består traditionellt av en representant ifrån respektive arbetarkommun samt enligt stadgarna en representant från distriktsstyrelsen fackliga utskott. Valberedningen arbetar dels med nomineringarna till de val som avhandlas på distriktskongresserna under mandatperioderna dels har de ett stort arbete med kandidaterna och listorna inför kommande val 2026 där de efter nomineringar intervjuar kandidaterna och efter en helhetsbedömning tar fram förslag till valsedel.
Partidistriktet uppmanar arbetarkommunen att i nominering ange man och kvinna till varje uppdrag samt att specificera om personen är nominerad som ordinarie eller ersättare.
Den nominerade ska vara tillfrågad, vara medveten om vad uppdraget innebär och ha accepterat. Det ska vara någon som enligt din bedömning är lämplig att inneha uppdraget och såklart vara medlem i partiet.

Till distriktsstyrelse:

 • Ordförande tillika VU-ledamot
 • 3 ledamöter till verkställande utskottet (VU)
 • 5 ledamöter till distriktsstyrelsen (DS)
 • 5 ersättare till distriktsstyrelsen (DS)

Till distriktets revision:

 • 3 ordinarie revisorer
 • 3 ersättare till revisionen

Till distriktets valberedning:

 • 13 ordinarie ledamöter varav 1 ledamot från fackliga utskottet
 • 13 ersättare varav 1 ersättare från fackliga utskottet

Nomineringsunderlag
Skicka nomineringar till vår valberednings sammankallande Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com senast 21/1

facebook Twitter Email