Nominering till Landstingets styrelse och nämnder

Nu efter valet så börjar arbetet med att formera den politiska organisationen i Landstinget. Det är dags för oss att nominera till de många posterna och detta ska vi göra i två delar.

I valet till Landstinget så väljer vi ledamöterna till Landstingsfullmäktige utöver fullmäktige finns en bred politisk organisation med styrelse, nämnder och utskott. De övriga delarna av den politiska organisationens förtroendevalda utses av de folkvalda i fullmäktige. Vi i Arbetarkommun (AK) har nu möjlighet att nominera till de olika uppdragen inom Landstingets politiska organisation.
Partidistriktet (PD) har valt att dela upp nomineringarna i två delar. Vi kommer i Torsås AK att avhandla dessa vid kommande medlemsmöten.

Du kan läsa mer om Landstingets politiska organisation på deras hemsida, för att komma dit Klicka här

Del 1. Avhandlas på Extra Medlemsmöte måndagen den 10/9
Möjlighet att nominera till Landstingets Presidium, Styrelse, Valberedning och Revision.
Dessa väljs tidigt i processen att ta fram en ny organisation och måste därför avhandlas snabbt inpå valet.

Del 2. Avhandlas på Medlemsmöte måndagen den 18/10
Möjlighet att nominera till Landstingets många olika organ och sidoorganisationer.

Den nominerade ska vara tillfrågad och villig att anta uppdraget.
Nomineringen ska innehålla namn och kontaktuppgifter på den som nominerar samt följande uppgifter gällande den nominerade:
1. Namn
2. Personnummer
3. Epost
4. Mobilnummer
5. Vilket uppdrag nomineringen gäller
Om den nominerade tillhör en annan AK ska denna anges.

Nomineringarna skickas till vår valberednings sammankallande tillika sekreterare Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com

PS Vid årsskiftet övergår vårt Landsting till att bli Region, ber om översende med om vi rör ihop begreppen DS

 

Del 1
Uppdrag till Region Kalmar Län att nominera fram till innan 10/9
(valen genomförs på regionfullmäktige och regionstyrelse den 15/10)

 1. Ordförande/vice ordförande till Regionfullmäktige
 2. Valberedning 11 ledamöter och 11 ersättare inkl ordförande/vice ordförande
 3. Revisorer 7 st inkl ordförande
 4. Regionstyrelse 15 ledamöter och 15 ersättare inkl ordförande/vice ordförande
 5. Nominering till valberedningen av 2 ledamöter till AB Transitos styrelse
 6. Regionråd 6+6
 7. Regionstyrelses AU 4+4 (väljs ur Regionstyrelsen)
 8. Regionstyrelsens personalutskott 7 ledamöter och 3 ersättare inkl ordförande och vice ordförande (väljs ur Regionstyrelsen)

Del 2
Uppdrag till Region Kalmar Län att nominera fram till innan 18/10
(valen genomförs på regionfullmäktige och regionstyrelse den 28-29/11 med undantag för *pkt 14-17 som väljs i november 2019 och **pkt 22-23 som väljs 5/12)

 1. 3 ledamöter, varav en ordförande, till Regionfullmäktiges beredning för invånarfrågor
 2. 3 ledamöter till regionfullmäktiges beredning för hållbarhet och folkhälsa
 3. 3 ledamöter och 1 ersättare, varav en vice ordförande, till Regionfullmäktiges beredning för hälso- och sjukvård
 4. 1 ledamot och 2 ersättare, varav en ordförande, till Patientnämnden
 5. 3 ledamöter och 1 ersättare, varav en vice ordförande, till regionala utvecklingsnämnden
 6. 1 ledamot och 1 ersättare i Samverkansnämnden i sydöstra sjukvårdsregionen
 7. 1 ersättare och 1 sammankallande till styrelsen för stiftelserna Kalmar läns museum, Jenny Nyström och Carl Stoopendalls
 8. 1 ledamot, 1 ersättare och 1 sammankallande till styrelsen för Kalmar läns musikstiftelse
 9. 1 ombud till bolagstämmor vid Almi Företagspartner Kalmar län AB
 10. 1 ledamot till styrelsen för Arvid och Anna Ahls stiftelser
 11. 1 ledamot till styrelsen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond
 12. 1 ledamot till styrelsen för Fonden för långvarigt sjuka i södra Kalmar län
 13. 1 ledamot till kommittén för stiftelsen landstingets Nödhjälpsfond
 14. *Nämndemän till Göta Hovrätt
 15. *Nämndemän till Kammarrätten i Jönköping
 16. *Nämndemän till Förvaltningsrätten i Växjö
 17. *Nämndemän till Förvaltningsrätten i Linköping
 18. 1 ledamot till Övervakningsnämnden i Kalmar län
 19. 1 ledamot till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag fullmäktige
 20. Ordförande i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län
 21. 1 ledamot och 1 ersättare till Kollektivtrafiknämnden
 22. **Ordförande och 1 ersättare till Kalmar pensionärsråd
 23. **Ordförande och 1 ersättare till Funktionshinderrådet i Kalmar län
 24. 1 ledamot till Samrådsgruppen för landstinget och Kalmar läns reumatikerförening

 

facebook Twitter Email