Nominera till vår egen organisation, till årsmötets olika val

Nu har alla medlemmar möjlighet att nominera till allt från fanbärare till ordförande. Tveka inte att nominera den du tycker borde ha uppdraget eller dig själv om du är intresserad. Den du nominerar måste vara medlem i partiet, lämplig till uppdraget och vara tillfrågad.

I tider av val till alla de många politiska uppdrag som ska tillsättas är det lätt att se förbi alla de många förtroendeuppdrag vi har inom vår interna organisation. Det är många pusselbitar som ska på plats för att bilden ska bli komplett, för att allt ska fungera.
Nu har alla medlemmar möjlighet att nominera till allt från fanbärare till ordförande. Tveka inte att nominera den du tycker borde ha uppdraget eller dig själv om du är intresserad.
Den du nominerar måste vara medlem i partiet, lämplig till uppdraget och vara tillfrågad.
Medlemsmötet 2018-12-02 beslutade att nomineringarna är öppna t.o.m. söndagen den 13/1.
Nomineringarna skickas till valberedningens ordförande Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com och ska innehålla uppgifter om vem det är som nominerar, vem som nomineras till vilket uppdrag och kontaktuppgifter till den nominerade.
Nedan kan du läsa mer om de olika uppdragen som vi har att nominera till och längst ner i inlägget hittar du en sammanställning av de val vi har att förrätta på årsmötet.

Arbetarkommuns (AK) styrelsen
Enligt stadgarna så består AK styrelsen av minst sju ledamöter och man kan välja suppleanter till dessa. I Torsås AK har vi sedan tidigare beslutat att ha en styrelse om 9 ledamöter med 4 ersättare valda på 2 år hälften vartannat år.
Ordinarie ledamöter i tur att avgå är:
Björn Peterson – Ordförande
Ann-Britt Mårtensson – Sekreterare
Roland Swedestam
Sören Bondesson
Ersättare i tur att avgå är:
Henrik N. Bokor
Peter Ludvigsson
Ordinarie ledamöter valda med mandat fram till årsmötet 2020:
Bernt Nykvist – Kassör
Emöke Bokor – vice Ordförande
Susanne Rosén
Christina Lönnqvist
Jill Jonsson

Ersättare med mandat fram till årsmötet 2020:
Hans Larsson
Maja Heller

Revision
Efter de senaste justeringarna av normalstadgarna för AK så ska vi ha 3 ordinarie revisorer och 3 ersättare som ska väljas på 1 år. Historiskt har vi i Torsås AK valt 2 ordinarie och 2 ersättare och senaste årsmötena har beslutat lämna övriga platser vakanta då det bedömts vara fullgot med 2 revisorer utifrån vår ringa storlek.
Ordinarie revisorer i tur att avgå:
Monica Anderberg – sammankallande
Ingemar Larsson
Revisorssuppleanter i tur att avgå:
Lennart Johansson
Tommie Sigvardsson

Utskott
Vi har inom AK sedan tidigare beslut om i styrelsen utse ett Verkställande utskott (VU) som ska se till att de besluten som fattas på styrelsemötena genomförs samt att bereda de ärenden som ska upp. Senaste beslutet har vi kopplat VU till funktioner i styrelsen snarare än individer. Idag är det Ordförande, vice ordförande, Sekreterare, Kassör och Gruppledare som ingår i VU.
Utöver detta har vi också sedan tidigare beslutat om att ha ett pensionärsutskott och ett facklig-politiskt utskott som adjungeras till styrelsemötena, dessa består i dag av 3 ledamöter vardera och har valts på 1 år.
Ordinarie ledamöter Facklig-Politiska utskottet i tur att avgå är:
Monica Anderberg – Fackligpolitiskledare (sammankallande)
Hans Larsson
Björn Petersson
Ordinarie ledamöter Pensionärsutskottet i tur att avgå är:
Barbro Englund – Sammankallande
Inga-Britt Karlsson
Siv Eriksson

Valberedning
Vi har idag en valberedning som arbetar generellt med alla val vi har att företa oss. Den består idag av tre personer och de är valda på 1 år.
Valberednings ledamöter i tur att avgå:
Ann-Britt Mårtensson – sammankallande
Susanne Rosén
Monica Anderberg

Ombud
Vi som AK har ett engagemang i flertalet organisationer och instanser och väljer ombud att representera oss vid dessa. Vi har valt våra ombud på 1 år.
PD kongressen är partidistriktets högst beslutande organ och sammanträder en gång om året där bland annat distriktsstyrelsen väljs. Vi har tidigare haft 3 ombud men har nu bedömt tilldelats ett 4e mandat.
Ordinarie ombud till PD kongress i tur att avgå:
Emöke Bokor
Siv Eriksson
Björn Petersson
Ersättare till PD kongress i tur att avgå:
Hans Larsson
Jill Jonsson
Ingemar Larsson
Ann-Britt Mårtensson
Henrik N. Bokor
Bernt Nykvist
Vi är medlemmar i Arbetarnas Bildningsförbund och tillhör avdelning ABF Östra Småland/Öland (ABF).
Ordinarie ombud till ABF i tur att avgår:
Henrik N. Bokor
Vi är också medlemmar/andelsägare i Torsås FolketsHus Förening (Torsås FH) och har där traditionellt ett stort engagemang.
Ordinarie ombud till Torsås FH i tur att avgå:
Barbro Englund
Tomas Holgersson
Inga-Britt Karlsson
Ersättare till Torsås FH i tur att avgå:
Ingemar Larsson
Maja Heller
Siv Eriksson
Vi är medlemmar i FONUS.
Ordinarie ombud till FONUS i tur att avgå är:
Ingemar Larsson
Ersättare i tur att avgå är:
Barbro Englund
Vi har också ett engagemang i Östra Småland.
Ordinarie ombud till Östra Småland i tur att avgå:
Björn Petersson

Övriga funktioner
Det finns ytterligare funktioner inom AK som vi brukar välja vid årsmötet. Dessa har vi tidigare valt på 1 år.
Ett sådant uppdrag är studieorganisatör som ska vara en ur styrelsen ansvarig för studieverksamheten i AK, den som tar emot information och samverkar med partidistriktet (PD) i frågor om studieverksamheten. Idag är funktionen vakant.
Ett annat uppdrag är den fackligeledaren som håller kontakten med LO och leder den facklig-politiska samverkan. Hos oss är den fackligeledaren också sammankallande i det fackligpolitiska utskottet.
Idag är Monica Anderberg fackligledare.
Ett viktigt uppdrag är att vara valledare, alltså den som planerar och ansvarar för valarbete. Som tar emot information ifrån och samordnar med PD. Valledare har varit Henrik N. Bokor och Jill Jonsson. 2019 har vi EU-val och vi har inte valt någon specifikt till detta val.
Andra exempel på andra uppdrag är
Fanbärare – Tomas Holgersson och Sören Bondesson
Webbansvarig – Bernt Nykvist
Facebookansvarig – Henrik N. Bokor och Sören Bondesson

Sammanställning av val att förrätta vid årsmötet 2019
Val till styrelsen på 2 år
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Ordinarie ledamöter 2 st
d) Ersättare 2 st
e) Fastställande av ordning för ersättare att inträda
Val av revisorer på 1 år
a) Ordinarie 3 st
b) varav en sammankallande
c) Ersättare 3 st
Val av övriga funktioner
a) Studieorganisatör
b) Fackligledare
c) Fanbärare
d) Webbansvarig
e) Facebookansvarig
f) Valledare EU-val 2019
Fastställande av utskott samt val av ledamöter
a) Verkställande utskott
b) Facklig-politiskt utskott
c) Pensionärs utskott
Val av ombud
a) PD kongress ordinarie ombud 4 st med ersättare
b) ABF avdelning Östra Småland/Öland ombud 1 st med ersättare
c) Torsås FH ombud 3 st med ersättare
d) FONUS ombud 1 st med ersättare
e) Östra Småland ombud 1 st med ersättare

Tveka inte att nominera den du tycker borde ha uppdraget eller dig själv om du är intresserad.
Den du nominerar måste vara medlem i partiet, lämplig till uppdraget och vara tillfrågad. 

Medlemsmötet 2018-12-02 beslutade att nomineringarna är öppna t.o.m. söndagen den 13/1. 
Nomineringarna skickas till valberedningens ordförande Ann-Britt Mårtensson på annbrittingrid@hotmail.com och ska innehålla uppgifter om vem det är som nominerar, vem som nomineras till vilket uppdrag och kontaktuppgifter till den nominerade.

Har du frågor om uppdragen, vad de innebär eller hur man går till väga så tveka inte att höra av dig.
Björn ’Böna’ Petersson
ordförande S i Torsås
070-298 80 26, Nalle_Pe@hotmail.com

facebook Twitter Email